Goederentransport verzekering

Importeert of exporteert u goederen? Of u zelf vervoerder van de goederen bent of deze bijvoorbeeld als expediteur laat transporteren, een goede goederentransportverzekering is onontbeerlijk. Ongelukken gebeuren nu eenmaal.

Als er tijdens een transport iets misgaat, dan kan de vervoerder daarvoor vaak aansprakelijk worden gesteld. Maar hij is niet voor alle schade aansprakelijk en bovendien is zijn aansprakelijkheid beperkt tot wettelijke maximumbedragen. Een goede goederentransportverzekering biedt u als vervoerder, koper of verkoper de zekerheid dat u niet met de financiële schade blijft zitten als er tijdens het vervoer schade aan de goederen ontstaat en/of deze verloren gaan.

Ingosur is gespecialiseerd in goederentransportverzekeringen. Wij kunnen u adviseren over de risico’s die u loopt, welke risico’s voor rekening van de koper/verkoper komen en welke voor rekening van de vervoerder. Op basis van deze inventarisatie bieden wij u een passend advies voor uw goederentransportverzekering. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk en werken samen met betrouwbare partners in binnen-en buitenland, zodat wij uw transportrisico op maat kunnen verzekeren.

Onderscheid goederentransportverzekering

Een verzekering voor goederen die u in opdracht vervoert of voor uw eigen goederen. Met de goederentransport­verzekering biedt u extra zekerheid aan uw opdrachtgevers. De kosten die u zelf maakt kunt u in de meeste gevallen aan hen doorberekenen. Wij bieden u een complete dekking die de risico’s van schade aan de goederen tijdens het vervoer verzekert.

Het transport kan doorlopend verzekerd worden. Alle goederen die vervoerd worden zijn dan tijdens elk vervoer verzekerd, dus bij vervoer over land (land cargo verzekering), over zee of door de lucht (marine cargo verzekering). Of het transport wordt eenmalig verzekerd. Elk vervoer wordt dan apart verzekerd voor de duur van het transport.

Premie en dekking goederentransportverzekering

De premie die in rekening wordt gebracht is afhankelijk van diverse factoren, zoals het soort goederen dat vervoerd wordt, het gekozen vervoermiddel, het verzekerde bedrag voor de vervoerde goederen, het verzekerde gebied en de gekozen dekking.

Soorten dekkingen

All risks-dekking (G13): dekking door schade of verlies van de verzekerde goederen, ongeacht de oorzaak

Evenementendekking (G14): dekking door schade of verlies als gevolg van een op de polis genoemde gebeurtenis. De dekking geldt bijvoorbeeld bij brand, vallen tijdens laden/lossen of bij een ongeluk met het vervoersmiddel dat is ingezet.

Beperkte diefstaldekking (G15): dekking voor diefstal, vermissing, verduistering, zoekraken en niet uitlevering van -uitsluitend- gehele 'colli'

Uitgebreide diefstaldekking (G16): dekking voor gedeeltelijke schade door diefstal, vermissing en verduistering, zoekraken en niet uitlevering.

Vervoer van bederfelijke zaken (G17): dekking voor schade door bederf als gevolg van onder meer het uitvallen van de koel-/vriesinstallatie.

Oorlogs- en stakersrisico (M3)

Do You Need Cargo Insurance?

Hopefully, you realize its importance when shipping goods. If not, think of the consequences of not having cargo insurance. What would happen to your company if an entire shipment was lost? What if your shipment is being transported via container vessel and the ship sinks? Or a truck gets in an accident with your very valuable freight? How would that affect your business or even your life?

What Is Cargo Insurance?

Legally, all carriers must carry a minimum amount of insurance, known as carrier liability. However, carrier liability provides very limited coverage, and anything from natural disasters to vehicle accidents could damage your cargo. There is not a single standard form of carrier liability insurance that a carrier can buy and be fully protected. Similarly, a certificate of insurance stating that a carrier has a specific amount of carrier liability insurance does not mean that valid claim will be covered by that insurance.

Therefore, shippers can close separate cargo insurance to protect their goods from loss, damage, theft or other perils while in transit. Generally, goods are insured while being in transit until they reach the buyer.

Types of Cargo Insurance

There are different types of cargo insurance. Terms and conditions depend on nature of cargo, packing, way of transport, cargo value etc. It is crucial to work with an insurance agent to fully understand your insurance policy and make sure you are protected and not overpaying. Ingosur BV will be glad to help you with this.

Cargo insurance can be taken for international as well as domestic transportations. This insurance can be categorized into following classifications:-

Land Cargo Insurance: This insurance provides coverage for all the land transportations.  

Marine Cargo Insurance: This insurance covers transportation carried our either by sea or by air.

Both of them mean that goods are covered from damage due to cargo loading/unloading, weather contingencies, theft and other relevant issues. Mostly, this insurance covers international transportation. There are policies which can help you in understanding the concept of cargo insurance in a profound manner. These policies are:-

  • Open Cover Cargo Policies : When insurance holder opts for coverage of various consignments in a certain period of time.
  • Specific Cargo Policies : Issued for insuring a particular consignment. These policies are also termed as voyage policies.
  • Contingency Insurance Policy : There are certain cases where customer, not the seller is responsible for insuring the goods against loss or damage. There are perils associated with it if goods get damaged during transit and customer refuses to accept them. In few cases, some customers do not insure the goods and tend to avoid the liability. Under such circumstances, affected sellers can seek rectification with the help of the legal system. This can be very costly for them and sometimes, they may lose the case. Therefore, sellers are advised to go for contingency insurance which have a very less premium rate. For testing and verification, sellers need not tell about it to their customers. 
Benefits of Cargo Insurance

Cargo insurance covers transits carried out in water, air, road, rail, registered post parcel and courier.  Following aspects are covered under the benefits of this insurance:

All Risk

This coverage provides extensive protection against damage or loss due to external factors.

Free From Particular Average (maritime insurance related)

"Free of particular average" coverage clause excludes coverage partial losses to the cargo except those resulting from stranding, sinking, burning, collision, sea water damage, damage during loading or discharge. This insurance coverage belongs to special category and covers particular perils only.

General Average Coverage

This coverage is basic requirement in the marine cargo transits. More specifically, it covers only loss occurred to the shipment in result of stranding, sinking, burning, or collision as well as General Average expenses and costs. General Average requires all cargo owners on the ship to pay a certain contribution to compensate salvage and related costs.

Warehouse to Warehouse Coverage

This coverage is applicable when shipment is unloaded from the ship and it gets transported further to the customer’s warehouse.

Accidents happen. Shippers need cargo insurance to protect their business. Contact us today and we help you to decide and organize necessary insurance! 

Нужно ли вам страхование грузов?

Надеюсь, вы осознаете свою важность страхования при транспортировке товаров. Если нет, подумайте о последствиях отсутствия страхования груза. Что произойдет с вашей компанией, если утеряна вся партия? Что делать, если ваш груз перевозится на контейнерном судне, а оно утонуло? Или грузовик попадает в аварию с вашим очень ценным фрахтом? Как это повлияет на ваш бизнес или даже на вашу жизнь?

Что такое страхование грузов?

Юридически все перевозчики должны иметь минимальную страховку, известную как ответственность перевозчика. Однако ответственность перевозчика обеспечивает очень ограниченное покрытие, а повреждения вашего груза могут произойти от стихийных бедствий или несчастных случаев.

Не существует ни одной формы страхования ответственности перевозчика, которую перевозчик может купить и быть полностью защищенным. Аналогичным образом, сертификат страхования, в котором указывается, что перевозчик имеет определенную сумму страхования ответственности перевозчика, не означает, что действительное требование будет покрываться за счет этого страхования.

Поэтому грузоотправители могут купить отдельное страхование грузов для защиты своих товаров от потерь, повреждений, краж или других опасностей во время транзита. Как правило, товары застрахованы во время транзита, пока они не достигнут покупателя.

Виды страхования грузов Существуют различные виды страхования грузов. Условия зависят от характера груза, упаковки, способа транспортировки, стоимости груза и т. д. Крайне важно работать со страховым агентом, чтобы полностью понять ваш страховой полис и убедиться, что вы защищены и не переплачиваете. Ingosur BV будет рад помочь вам в этом.

Страхование грузов может осуществляться как для международных, так и для внутренних перевозок. Это страхование можно классифицировать по следующим классификациям: -

Страхование наземного груза: это страхование обеспечивает покрытие всех наземных перевозок.

Страхование морских грузов: эта страховка охватывает перевозку, осуществляемую либо морем, либо воздушным транспортом.

Оба они означают, что товары страхуются на случай ущерба, связанного с погрузкой / выгрузкой груза, непредвиденными погодными обстоятельствами, кражами и другими рисками. В основном это страхование охватывает международные перевозки.

 

Существуют разные страховые полисы, которые могут помочь вам в понимании концепции страхования грузов. Этими полисами являются:

Открытый полис по страхованию груза: когда страхованию подлежат все отгрузки в определенный период времени.

Разовый полис в отношении конкретного груза: выдается для обеспечения определенной партии груза.

 

От склада до склада Это покрытие применимо, когда товар выгружается с корабля и доставляется на склад клиента.

Полис страхования от непредвиденных обстоятельств. Существуют определенные случаи, когда получатель, а не продавец несет ответственность за страхование товара от потери или ущерба. В таких ситуациях существуют опасения, что товары могут повреждиться во время транзита, и клиент отказывается их принять. В некоторых случаях некоторые клиенты не страхуют товары и склонны избегать ответственности. При таких обстоятельствах заинтересованные продавцы могут добиваться исправления ситуации с помощью правовой системы. Это может быть очень дорогостоящим для них, и иногда они могут проиграть дело. Поэтому продавцам рекомендуется обращаться за страхованием на случай непредвиденных обстоятельств, которые имеют очень небольшую премиальную ставку. При этом продавцы не должны сообщать об этом страховании своим клиентам.

 

Объем ответственности Страхование грузов охватывает перевозки, осуществляемые водным, воздушным, автомобильным, железнодорожным, зарегистрированном почтовым отправлением и курьером. Существуют следующие условия этого страхования:

Все риски Это страхование обеспечивает наиболее широкую защиту от повреждений или потерь из-за внешних факторов.

С ответсвенностью за частную аварию (связано с морским страхованием) Это страхование не включает потери груза, за исключением тех, которые возникают в результате стихийного бедствия, пожара, посадки судна на мель, крушения или столкновения судов, повреждения при погрузке или выгрузке. Это страховое покрытие относится к специальной категории и страхует повреждения произошедшие только в результате поименованных рисков.

Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения. Это покрытие является базовым требованием по страхованию в морских перевозках. Более конкретно, он охватывает только потери, возникшие в процессе перевозки в результате стихийных бедствий, утонутия судна,  пожара или столкновения, а также расходы связанные с Общей Аварией. Общая Авария предполагает, чтобы все владельцы грузов на судне вносили определенный взнос, чтобы компенсировать спасательные работы и связанные с этим расходы.

Происшествия случаются. Компании нуждаются в страховании грузов для защиты своего бизнеса. Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам организовать и заключить необходимое страхование!