Employee Benefits & Arbeidsongeschiktheid

Iedereen is wel eens een dagje ziek. Voor een werkgever vallen de financiële gevolgen van kortdurende arbeidsongeschiktheid nog wel te overzien. Maar wat als het verzuim veelvuldig of langdurig is? Dan kunnen de kosten hoog oplopen. De wet- en regelgeving rond ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers is zeer uitgebreid. Als ondernemer hebt u te maken met twee jaar loondoorbetalingsplicht, daarna doorbelasting van de ziektewetuitkering en na weer twee jaar doorbelasting van de WGA-uitkering tot maximaal tien jaar. De loondoorbetalingsplicht kunt u verzekeren op een ziekteverzuimpolis en het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer kunt u ook zelf dragen en verzekeren. Ook kunt u zelf arbeidsongeschikt raken door ziekte of een ongeval.

Wij kunnen u van dienst zijn met verschillende verzekeringsoplossingen voor ziekteverzuim, eigen risicodragersschap voor Ziektewet en WGA, WIA-verzekeringen, Collectieve Ongevallenverzekeringen en Werknemersschadeverzekeringen. En voor uzelf als ondernemer/DGA kunnen wij u informeren en adviseren over een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een werkgever is wettelijk verplicht twee jaar lang tenminste 70% van het loon door te betalen bij ziekte van een werknemer. Daar bovenop komen kosten voor het regelen van vervanging. Verder bent u verplicht de nodige inspanningen te verrichten om de zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. U kunt dus niet alleen geconfronteerd worden met hoge kosten, maar ook zult u veel tijd en moeite moeten investeren in het begeleiden en re-integreren van de zieke werknemer.

Met een ziekteverzuimverzekering in combinatie met een dienstverleningspakket van een Arbodienst dekt u de kosten van loondoorbetaling af en bent u verzekerd van een effectieve aanpak van het verzuim, of het voorkomen daarvan, van uw werknemer. De dekking van de ziekteverzuimpolis en de dienstverlening van de Arbodienst kunnen geheel naar uw wens worden aangepast. De premie is afhankelijk van de branche waarin uw bedrijf opereert, opbouw en omvang van het personeelsbestand, het verzuim in uw bedrijf en de gekozen dekking.

Aan de premies die u moet betalen aan het UWV voor doorbelasting van de Zw- en WGA-uitkering ziet u dat de kosten voor een zieke werknemer behoorlijk kunnen oplopen en dat kan tot 12 jaar lang duren. U kunt er voor kiezen om dit risico zelf te dragen.  Voordeel is dat u aan het UWV geen Zw-premie en geen gedifferentieerde WGA-premie meer hoeft af te dragen en houdt u de vinger aan de pols bij de begeleiding en re-integratie van de zieke werknemer.

Met een WIA-verzekering biedt u financiële zekerheid aan u arbeidsongeschikte werknemer. Heeft hij of zij een WGA- of IVA-uitkering, dan kan dit betekenen dat het inkomen dan onvoldoende is om de vaste lasten te betalen of om te leven zoals hij of zij gewend was. Door een WIA-verzekering kunt u dit risico voor uw medewerker beperken. In sommige Cao’s is zelfs bepaald dat u verplicht bent het inkomen aan te vullen.

In de afgelopen jaren zijn er een aantal uitspraken gedaan door Nederlandse rechters die gevolgen hebben gehad voor de aansprakelijkheid van werkgevers naar hun personeel en naar voor hen werkende niet-ondergeschikten. In het kader van “goed werkgeverschap” laten rechters steeds vaker werkgevers opdraaien voor schade van werknemers door ongevallen die binnen de werksfeer voorvallen. Zo kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld voor schade door een bedrijfs- of verkeersongeval tijdens werktijd, maar ook tijdens een bedrijfsuitje. Een standaard AVB biedt daarvoor niet altijd dekking. De WSV dient als aanvulling op de AVB en zorgt ervoor dat u kunt voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het uitoefenen van “goed werkgeverschap”.

Uw personeel kan betrokken raken bij een ongeval. Dat kan leiden tot veel leed en financiële problemen. Met een collectieve Ongevallenverzekering biedt u uw werknemers een stukje financiële zekerheid en geeft u gevolg aan de eisen rond goed werkgeverschap.

 Verzekerd is een van tevoren vastgesteld bedrag bij overlijden of blijvende invaliditeit van een werknemer. U kunt daarbij doorgaans kiezen voor dekking tijdens werkzaamheden en woon-werkverkeer of een doorlopende (24-uurs)dekking. 

Als u zelf ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, dan kunt u geen beroep doen op de werknemersverzekeringen. U zult er zelf voor moeten zorgen dat uw inkomensterugval beperkt wordt. Dat kan door uzelf vrijwillig te verzekeren bij het UWV, zelf van tevoren geld te reserveren of door een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Hebt u niets geregeld of geen andere bron van inkomsten als u ziek wordt of arbeidsongeschikt, dan bent u zeer waarschijnlijk aangewezen op de bijstand.

 Verschillende factoren zijn bepalend hoe uw verzekering eruit komt te zien zoals uw leeftijd, het beroep dat u uitoefent, het inkomen dat verzekerd dient te worden, de periode die u zelf financieel kunt overbruggen als u arbeidsongeschikt raakt, de gewenste dekking. Ook uw keuze voor de premiebetaling (elk jaar hetzelfde bedrag gedurende de looptijd of een premie die laag begint en langzaam oploopt) is een bepalende factor.

Elke ondernemer is anders en dat geldt dus ook voor zijn of haar AOV. Wij zijn u graag van dienst bij het vinden van een passende oplossing.